Podpora e-spolupráce

“Podpora cezhraničnej regionálnej e-spolupráce” / WTSL.02.03.00-84-147/10

Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013

Prečo tento projekt?
Elektronická forma spolupráce medzi malými a strednými firmami je jedným z kľúčových smerov, ktoré podporuje Európska Komisia pre dosiahnutie konkurencieschopnosti a to z hľadiska nenaplnených cieľov Lisabonskej stratégie ako aj stanovených cieľov i2010 a Europe2020. Elektronizácia obchodných procesov prinesie konkurenčnú výhodu pre regióny aplikujúce výhody digitálnych obchodných ekosystémov. Využívanie Internetu medzi slovenskými a poľskými firmami síce stúpa, avšak nie v kvalitatívnej oblasti. Podľa posledných prieskumov využíva špecifické riešenia pre nákup a riadenie obchodných vzťahov medzi firmami menej ako 10% všetkých firiem,pričom sofistikovanejšie riešenia ako vyhľadávanie medzinárodných obchodných partnerov prostredníctvom špecifických IKT riešení využíva menej ako 5% malých a stredných firiem. 

Cieľ projektu:
Podporiť elektronickú kolaboráciu medzi malými a strednými firmami v slovensko-poľskom cezhraničnom regióne vytvorením obchodnej platformy pre efektívnu dôveryhodnú spoluprácu s podporou štandardizácie obchodnej komunikácie a obchodných dokumentov na báze Universal Business Language (UBL) pre bezproblémové vyhľadávanie potenciálnych partnerov, negociácie a tvorbu obchodných dokumentov medzi poľskými a slovenskými firmami v cezhraničnom regióne. Zároveň projekt analyzuje vhodné kolaboračné prostredie s dôrazom na budovanie dôvery, čo je jedným z kritických faktorov trvalo udržateľného rastu ekonomík. Na základe dotazníkového prieskumu a jeho výsledkov, budú navrhnuté dôveryhodné obchodné scenáre pre cezhraničný digitálny ekosystém na báze analýzy akceptácie a nevyhnutnosti mechanizmov budovania dôvery a ich implementácie do elektronických obchodných procesov. 

Bližšie informácie o aktivitách projektu môžete získať na stránke http://espolupraca.unipo.sk/a u partnerov projektu:

Koordinátor projektu:
Prešovská Univerzita v Prešove, Prešov, m@rketing.sk, www.unipo.sk 

Partneri projektu: 
Vzdelávacie a inovačné centrum – Velmax, n.o., Prešov, vicvelmax@vicvelmax.sk 
Univerzita v Rzeszowe, Rzeszów, Poľsko, info@univ.rzeszow.pl, www.univ.rzeszow.pl