Naše projekty

Projekty EU a projektové riadenie

Za účelom podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti využívame pomoc z fondov EU, ako aj iných podporných programov.

Máme bohaté skúsenosti súvisiace s prípravou a implementáciou projektov z rôznych programov EU (Erasmus+, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Interreg, 6. Rámcový program, Program Cezhraničnej spolupráce, a iné).

Sme pripravení poskytnúť Vám odborné poradenstvo zamerané na prípravu a vypracovanie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku (NFP).
Zároveň Vám ponúkame pomoc vo fáze implementácie projektov formou zabezpečenia koordinácie a manažmentu projektu, ako aj zabezpečenia administratívnych prác súvisiacich s realizáciou projektov.