Nákup / Einkauf / Purchasing

“Nákup/Einkauf/Purchasing – podpora konkurencieschopnosti firiem v Slovenskej republike” / PP-2013-013

Švajčiarský finančný mechanizmus

„Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie“.
Viac informácií o Švajčiarskom finančnom mechanizme nájdete na týchto stránkach: www.swiss-contribution.sk a www.bgsfm.sk

Cieľ projektu:
zvýšiť konkurencieschopnosť firiem v SR systematickým vzdelávaním nákupcov, transferom vzdelávacích programov v oblasti „nákupu“, otestovaných na 30 účastníkoch z firiem a 30 mladých nezamestnaných v rámci celej SR a tým začať systematické vzdelávanie v oblasti nákupu.

Našou úlohou je zabezpečiť transfer vzdelávacích programov zo Švajčiarska v oblasti nákupu. Partneri v projekte spolupracujú pri výbere lektorov a trénerov, pri testovaní a overovaní kvality vzdelávacích programov, pri adaptácii učebných programov a pri tvorbe Marketingového plánu rozširovania vzdelávacích programov v SR.
Projekt začal v decembri 2013 a bude ukončený v januári 2015. Kurz „Odborný pracovník/čka v nákupe“ ponúkneme v priebehu mesiaca jún slovenským firmám. Neskôr na jeseň 2014 ponúkneme „Základný kurz I. a II“ skupine nezamestnaných z radov absolventov a mladých ľudí do 3 rokov praxe. Tieto skupiny tak budú môcť ako prví absolvovať certifikovaný vzdelávací program v slovenskom jazyku, transferovaný od Švajčiarskeho zväzu pre nákup a materiálové hospodárstvo – procure.ch.

Hlavné plánované výsledky projektu:
a) 6 tréneri pre vzdelávacie programy: Základný kurz v nákupe I. a II. a Odborný pracovník/ pracovníčka v nákupe vyškolení;
V rámci tréningu trénerov boli švajčiarskym partnerom vyškolení 6 tréneri pre potreby vzdelávania v podmienkach SR. Pre slovenských trénerov boli zadefinované nasledujúce požiadavky: Požiadavky na lektorov / trénerov v oblasti “nákupu”
b) 3 vzdelávacie programy: Základný kurz v nákupe I. a II. a Odborný pracovník/ pracovníčka v nákupe adaptované na podmienky SR;
Bližšie informácie o pripravených vzdelávacích obsahoch spomínaných programov nájdete na týchto odkazoch: Základný kurz I. a II. – problematika NÁKUPU a Odborný pracovník / čka v nákupe
c) adaptovaný program Odborný pracovník/pracovníčka v nákupe otestovaný na skupine 30 zamestnancov na pracovných pozíciách „nákupca“;
d) adaptované programy Základný kurz v nákupe I. a Základný kurz v nákupe II. otestované na skupine 30 nezamestnaných z radov absolventov a mladých ľudí do 3 rokov praxe;
e) 3 adaptované vzdelávacie programy: Základný kurz v nákupe I. a II. a Odborný pracovník/ pracovníčka v nákupe pripravené na akreditáciu MŠ SR v rámci systému ďalšieho vzdelávania;
f) marketingový plán na rozširovanie vzdelávacích programov v oblasti nákupu v SR pre členov priemyselných klastrov a komôr.

Bulletín: Odborný pracovník/čka v nákupe a Základný kurz v nákupe

Bližšie informácie o aktivitách projektu, ako aj transferované a adaptované vzdelávacie materiály, môžete získať u partnerov projektu:
Koordinátor projektu:
Vzdelávacie a inovačné centrum – Velmax, n.o., Prešov, vicvelmax@vicvelmax.sk

Partneri projektu:
Slovenský plastikársky klaster, Nitra, projects@spklaster.sk
Procure.ch, Aarau, Švajčiarsko, www.procure.ch

S nami dokážete viac