Inovácie

Inovácie

Inovačné aktivity sú vo všeobecnosti hybnou silou rozvoja ekonomiky, rozvíjajú možnosti budúcej konkurencieschopnosti vo forme nových poznatkov, zvyšujú efektívnosť ekonomiky a jej akcieschopnosť, najmä prostredníctvom malých a stredných podnikov.

Štáty, ktoré v minulosti investovali do inovácií vyšší objem finančných prostriedkov, sú v súčasnosti na ekonomicky vyspelej úrovni a zmnohonásobujú efekt vložený do vedy a techniky.

Inovácia je zavedenie nového alebo významne zlepšeného produktu (tovaru alebo služby, procesu, novej marketingovej alebo organizačnej metódy) v praxi.
Minimálne požiadavky na inovácie musia spĺňať podmienku, že produkt, proces, marketingová alebo organizačná metóda sú pre firmu, ktorá ich uvádza nové, alebo významne vylepšené. Toto zahŕňa produkty, procesy a metódy, ktoré firmy vyvinuli ako prvé, alebo, ktoré boli prevzaté od iných firiem/organizácií.

Inovačné aktivity sú všetky vedecké, technické, organizačné, finančné a komerčné kroky, ktoré vedú k zavádzaniu inovácií. Niektoré inovácie sú sami o sebe inovatívne, iné nie sú novými aktivitami, ale sú potrebné pre zavádzanie inovácií. Inovačné aktivity sú často výsledkom výskumu a vývoja, ten však nemusí priamo súvisieť s vývojom špecifických inovácií.

OECD definuje štyri typy inovácií, ktoré zahrňujú široký rozsah zmien v spoločnostiach:

  • inovácie produktu
    •inovácie procesu
    •organizačné inovácie
    •marketingové inovácie.

Zdroj: www.government.gov.sk/inovacie