Inovácie v SR

Vláda SR schválila dňa 14. marca 2007 Inovačnú stratégiu SR na roky 2007 až 2013. Stratégia poníma inovácie ako prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe v tom najširšom zmysle slova, tak v oblasti materiálov, výrobkov, technológií alebo v oblasti procesov.

Inovačná stratégia SR vytvára rámec pre identifikáciu a úspešnú realizáciu jednotlivých opatrení, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí plnenie cieľov Lisabonskej stratégie, Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 a ďalších nadväzujúcich dokumentov.
V nadväznosti na Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007-2013 je Inovačná stratégia kompatibilná s Operačným programom „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ a k Operačnému programu „Výskum a vývoj“, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo školstva SR.

Inovačná stratégia SR obsahuje 3 priority:

  • Vysoko kvalitná infraštruktúra a efektívny systém pre rozvoj inovácií
    •Kvalitné ľudské zdroje
    •Účinné nástroje pre inovácie

Zdroj: www.government.gov.sk/inovacie v sr